TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

Bunom Oy

Y-tunnus 2863538-2

Keijukaistenpolku 9 a, 00820 Helsinki

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Petteri Lehtinen

0505598661

[email protected]

 

 1. Rekisterin nimi

Asiakasyhteisöjen yhteyshenkilöitä koskevia tietoja sisältävä rekisteri

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Bunom Oy:n palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi sekä palkanlaskenta ja sen edellyttämät toimet.

 

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin sisältyviä rekisterin

käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 

 • Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan työnantajayhteisön perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja puheluiden sekä tapaamisten mahdolliset tallenteet.

 

Rekisteriin tallennettuja tietoja voivat muuttaa ne Bunom Oy:n toimihenkilöt, joilla

on rekisterin käyttöoikeus. Rekisteriin tehdyistä muutoksista jää aina tieto siitä, milloin ja kenen

toimesta muutos on tehty.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti

osoitteeseen: Bunom Oy/ Petteri Lehtinen, Keijukaistenpolku 9 a, 00820 Helsinki / [email protected]

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty

lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Ellei

rekisteröidyn vaatimusta tiedon poistamisesta voida hyväksyä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen

todistus asiasta perusteluineen.

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta

pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa

(luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa

ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella,

rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on

oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasyhteisön yhteyshenkilö itse, esimerkiksi yhteydenottolomakkeen jättämisen ja asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön

sallimalla ja velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä

tietoja, kuten verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiölle. Bunom Oy ei luovuta rekisteriin tallennettuja henkilötietoja muille kuin edelle mainituille tahoille, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Käsittelyn kesto

Rekisteröidyn omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta. Asiakassuhteeseen liittyvät välttämättömät henkilötiedot säilytetään tarpeellisen ajan. Bunom Oy säilyttää rekisteröityjen tiedot siihen saakka, kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole

perustetta.

 

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa

henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan,

että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoinkin

asianmukaisesti.

 

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.